Zamówienia

Wyświetlanie 1–16 z 45 wyników

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU  Elvien.pl

Dane do przelewów:

ELVIEN Marcin Górski
05-604 Jasieniec, Olszany 15A
ING Bank Śląski nr: 88 1050 1025 1000 0091 3381 5713

§1. Informacje ogólne

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę ELVIEN Marcin Górski z siedzibą w 05-604 Jasieniec, Olszany 15, o numerze NIP: 797-161-90-13,  e-mail: galeria@m-art-a.pl zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą  zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży.

Cenie – rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszty dostarczenia są każdorazowo wyliczane przy podsumowaniu zamówienia przed dokonaniem zakupu.

Dostawcy – rozumie się przez to operatora pocztowego lub firmę kurierską której Sprzedawca zleca dokonanie dostawy Towaru do Klienta

Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary (oferta na zakup) złożone w przez Klienta.

Dniu roboczym – rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.

§2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie oferowane produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych o ile inaczej nie oznaczono w opisie konkretnego towaru.

 

§3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.

2. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§4. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tylko na rzecz Klientów zamieszkujących/mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku Klienta będącego konsumentem istnieje możliwość dokonania sprzedaży wysyłkowej na terenie krajów Unii Europejskiej po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu warunków i kosztów dostawy. W zamówieniu prosimy w uwagach zaznaczyć: wysyłka zagraniczna-koszt do uzgodnienia. Automatycznie naliczany koszt wysyłki krajowej zostanie uwzględniony przy realizacji wysyłki zagranicznej. Promocja wysyłki gratis pow. ustalonej kwoty nie dotyczy wysyłki zagranicznej. Przelew ostatecznej kwoty w zamówieniu zagranicznym po uzgodnieniu.

3. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem do momentu przekazania przesyłki Dostawcy.

4. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia dokument potwierdzający sprzedaż w postaci faktury. Do wystawienia faktury prosimy o podanie niezbędnych danych w odpowiednim formularzu przy składaniu zamówienia lub przesyłając dane wraz na adres e-mail Sprzedawcy.

§5. Zasady płatności

1. W przypadku wyboru opcji dostawy z przedpłatą należność za Towar oraz ewentualne Koszty dostarczenia Towaru należy uregulować w czasie 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po tym czasie Sprzedawca uznaje, że Klient odstąpił od umowy.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, w tytule płatności należy zawrzeć nr zamówienia. Należność należy przelać na rachunek bankowy w ING Bank Śląski 88 1050 1025 1000 0091 3381 5713

§6. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres tylko na terenie Polski.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

§7. Zwrot oraz wymiana Towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres e-mail Sprzedawcy wg wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Zwroty prosimy wysyłać na adres:

ELVIEN Marcin Górski
Olszany 15A
05-604 Jasieniec

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem pkt 6 i 7.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

8. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że wyraźnie Klient wskaże inne rozwiązanie.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§8. Gwarancja i reklamacja towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie Towaru.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych

5. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres Sprzedawcy

§9 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia są przetwarzane przez ELVIEN Marcin Górski z siedzibą 05-604 Jasieniec, Olszany 15A, NIP: 797-161-90-13, REGON: 146599417 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.

4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z ELVIEN Marcin Górski z siedzibą 05-604 Jasieniec, Olszany 15A, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elvien.pl

6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się w sposób wskazany w punkcie 5.

7. ELVIEN Marcin Górski, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. ELVIEN Marcin Górski wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z systemem Sprzedawcy) i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownej wizyty Klienta na stronie.

9. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z systemu oraz badanie ruchu w ramach systemu Sprzedawcy.

10. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości systemu Sprzedawcy.

11. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości systemu Sprzedawcy. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z systemu Sprzedawcy będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie pozbawiony dostępu do funkcjonalności systemu Sprzedawcy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2015r.

2. Regulamin może ulec zmianie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zmiany danych kontaktowych oraz rozszerzających uprawnienia Klienta mogą zostać wprowadzone niezwłocznie bez zachowania terminu z pkt.2

4. Informację o zmianie regulaminu otrzyma każdy zarejestrowany Klient drogą e-mail.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ( formularz.doc )

formularz-odstąpienia

Uprzejmie przypominamy, że nie przyjmujemy zwrotów w formie przesyłek za pobraniem.

KONTAKT

W sprawach dotyczących:

  • niniejszej strony
  • galerii prac
  • współpracy
  • indywidualnych zamówień

zapraszam do kontaktu poprzez adres:kontakt

GALERIA

Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się